Voor wie een groen hart heeft 

Vanuit de bebouwde kom van Reeuwijk-Brug wandelen wekelijks honderden mensen, bij het zwembad de Oudeweg op, linksaf De Steupel in, naar de surfplas of een rondje “De Sloene” om.

Genieten van de natuur en het open weidelandschap. Het is een van de weinige plekken waar je vanuit de bebouwde kom rustig wandelend het open landschap kunt ervaren. Met kleine kinderen op hun fietsje, met een kinderwagen of rollator; alleen op De Steupel kan dat nog.

Ook de gemeente hecht waarde aan het veenweidelandschap en het prachtige slagenlandschap. In haar Structuurvisie 2013-2020 (“Vitaliteit in het Reeuwijkse landschap”) ligt de focus dan ook meer op de ruimtelijke kwaliteit, herontwikkeling en vernieuwing. Volgens De Stichting Natuurbehoud De Steupel, maar ook volgens de gemeente (zie blz 13 van de eerder genoemde Structuurvisie) is een belangrijk knelpunt in het Reeuwijkse Land dat gebiedskenmerken verloren dreigen te gaan door nieuwe ontwikkelingen die onvoldoende uitgaan van de gebiedseigenschappen.

Helaas voegt de gemeente niet de daad bij het woord: De gemeente wil De Steupel vol bouwen. In maart 2013 heeft de Raad van State dit tegengehouden. Toch probeert de gemeente het sinds 2014 opnieuw. Op 16 juli 2014 heeft gemeenteraad opnieuw besloten De Steupel te willen volbouwen, nu met een nog hogere bouwhoogte dan in 2013. De Stichting heeft hiertegen bezwaar gemaakt bij de Raad van State. In de loop van 2015 wordt een zitting en een uitspraak van de Raad van State verwacht.

 

Een stukje geschiedenis

De geschiedenis van Reeuwijk is nauw verbonden met de ontginning van de moerasbossen. De ontginners werkten volgens vaste patronen. Zij begonnen altijd vanaf de oever van een riviertje, beek of gegraven wetering. Om het land te ontwateren groeven ze haaks op de bestaande waterloop parallel lopende sloten. Deze ontginningsslagen zijn kenmerkend voor wat wij nu het “slagenlandschap” noemen.

In veel polders is het veen voor een groot deel afgegraven. Dit had het ontstaan van grote plassen tot gevolg. Het turf werd op stapels te drogen gelegd. De Steupel heeft hieraan haar naam te danken. Een Steupel is in het Reeuwijkse dialect een stapel (te drogen gelegde) turf.

Aan het eind van de 19e eeuw zijn veel plassen drooggelegd, bijvoorbeeld de polders Middelburg en Tempel. Dit geldt niet voor de andere Reeuwijkse plassen. De plassen Broekvelden en Vettenbroek werden wel drooggemaakt, maar zijn later ten behoeve van de zandwinning verder afgegraven en tot plas omgevormd.

In dezelfde tijd, we praten nu 1967 (dus bijna een halve eeuw geleden) is voor het gebied rond De Sloene een bestemmingsplan vastgesteld.

  

Het bestaande bestemmingsplan uit 1967

Volgens dit bestemmingsplan kunnen de gronden alleen gebruikt worden voor “hervestiging” van zomerhuisjes die elders in het plassengebied worden onttrokken. Voor de vestiging van woningbouw biedt dit bestemmingsplan geen mogelijkheden.

Kennelijk was er de afgelopen halve eeuw geen behoefte aan zulke verplaatsing van zomerhuisjes. Met de geplande bouw van enkele honderden zomerhuisjes op het voormalige gebied van de camping is deze behoefte geheel komen te vervallen. 

Het oude bestemmingsplan mag dan ook geen vertrekpunt zijn voor een nieuw bestemmingsplan. Het mag in ieder geval geen bestuurlijk vertrekpunt zijn nu de afgelopen halve eeuw van deze mogelijkheid geen gebruik is gemaakt en zich nadien een Natura 200 gebied in de onmiddellijke nabijheid heeft ontwikkeld en het gebied zelf belangrijke natuurwaarden herbergt.

  

“Welkom bij een bijzonder Natura-2000 gebied”

Dit staat vermeld op een bord op een steenworp afstand van De Steupel.  Volgens het rapport Flora – en fauna toets” van Watersnip advies van mei 2010 komt in het gebied een aantal streng beschermde vogelsoorten voor die bijzonder kwetsbaar zijn.

De nu nog open percelen herbergen grote ecologische waarden. Er komen diverse diersoorten voor die in het kader van de flora- en faunawet streng beschermd zijn. Dit betreft onder andere de meervleermuis, ringslang, bittervoorn en kleine modderkruiper. Daarnaast dient de biotoop ook als rust- en verblijfplaats voor roerdomp, watersnip en rietzanger.

De unieke natuurwaarden, de grote ecologische waarden en het open landschap zullen verdwijnen wanneer tot bebouwing wordt overgegaan.

  

Nieuwe woningen?

De gemeente stelt dat er behoefte is aan nieuwbouw, onder andere in het duurdere segment. Gelet op het huidige tijdsgewricht en de crisis in de woningbouwmarkt is dit een opmerkelijke stelling. Er staan in Reeuwijk vele (ook duurdere) woningen te koop. Huiseigenaren die nu hun huis te koop hebben staan zullen niet blij zijn met een verdere vergroting van het woningaanbod.

 

De gemeente probeert het opnieuw!

Op 13 maart 2013 heeft de Raad van State het besluit van de gemeente tot vaststelling van een nieuw bestemmingsplan voor De Steupel vernietigd. Dit plan voorzag in de bouw van 10 woningen.

Desondanks heeft de gemeente dit plan in 2014 opnieuw in procedure gebracht. Onbegrijpelijk nu meerdere bouwplannen in de gemeente zijn geschrapt. Onbegrijpelijk omdat De Steupel buiten de zogenoemde “rode contouren” valt, een gebied dat derhalve als eerste in aanmerking zou moeten komen om onbebouwd te laten.

Op 16 juli 2014 heeft de gemeente besloten opnieuw een bestemmingsplan voor 10 villa's op De Steupel goed te keuren, nu met een nog grotere bouwhoogte dan in 2013! De Stichting heeft hiertegen beroep aangetekend bij de Raad van State. De behandeling hiervan wordt in de loop van 2015 verwacht. Wij hopen dat de Raad van State de gemeente opnieuw tot de orde zal roepen en het bestemmingsplan ook nu weer zal vernietigen.

 

Tenslotte

Stichting Natuurbehoud De Steupel is van mening dat een goede ruimtelijke onderbouwing voor De Steupel nog steeds ontbreekt. Er is geen behoefte aan meer woningen, laat staan in het duurdere segment.

Wij nodigen de gemeente uit om een geheel nieuw bestemmingsplan op te stellen met inachtneming van de Wet ruimtelijke ordening, rekening houdend met de unieke landschappelijke en natuurwaarden van ons plassengebied.

Naar onze mening zal dan de conclusie zijn om dit gebied in zijn waarde te laten.

  

Wilt u donateur worden van de Stichting Natuurbehoud De Steupel?

Wilt u de natuur een handje helpen?

Maak dan uw bijdrage over op Rabobank 15.68.50.451 te Reeuwijk. IBAN: NL41RABO0156850451
ten name van Stichting Natuurbehoud De Steupel.

Wij danken u hartelijk voor uw steun!