22 februari 2018    Overleg met de gemeente over het vervolg

Helaas kan de stichting alle natuur en het open landschap aan De Steupel niet meer redden. Deze situatie moeten we accepteren, zo werkt het nu eenmaal in een democratisch land. Vandaag heeft op uitnodiging van wethouder Oskam - in het kader van goed buurmanschap - overleg plaatsgevonden over de toekomstige uitvoering van de plannen. Afgesproken is dat periodiek overleg met de stichting zal plaatsvinden over het gevolg.


9 januari 2018    Dank aan alle donateurs van de Voorzitter Stichting Natuurbehoud De Steupel

"Beste donateurs,

In ons maatschappelijk verkeer krijgen publieke instellingen van de Raad van State het voordeel van de twijfel boven private partijen. Het voordeel is een zogenoemde marginale toetsing, namelijk "kan een publieke partij in redelijkheid tot haar besluit zijn gekomen". Je kunt dit ook een procedurele toetsing noemen. Dat heeft de Raad van State nu gedaan. De vorige keer heeft de Raad van State de zaak inhoudelijk getoetst. Zij kwam toen tot de uitspraak dat de motivering van de gemeente met betrekking tot de behoefte en locatiekeuze gebrekkig was. Om die redenen heeft zij toen (inhoudelijk) het bestemmingsplan vernietigd.

Als de Raad van State consequent zou zijn geweest en het lef zou hebben gehad om dezelfde redenering te volgen zou zij nu weer hebben moeten vernietigen. Immers de vorige (vernietigde) motivering was niet aangevuld (in tegendeel: ons rapport bewees dat er helemaal geen behoefte aan deze woningen is). Een vernietiging voor de 3e keer heeft de Raad van State niet aangedurfd. Dat is niet consequent (en creëert rechtsonzekerheid). Ze hebben gewoon niet het lef gehad voor de 3e keer te vernietigen. Vergelijk het met een scheidsrechter die na een gele kaart bij de 2e gele kaart niet de rode wil trekken. Triest als je zo moet verliezen. 

Het is teleurstellend dat de Raad van State geen enkel argument van ons inhoudelijk heeft behandeld. Het lijkt wel Kafka in Nederland! Het bizarre is dat er nu een bestemmingsplan intact wordt gelaten dat (zie de vorige uitspraak) onvoldoende is onderbouwd qua behoefte, qua mogelijke alternatieve locaties (en, wellicht belangrijker) waarbij niet is beargumenteerd waarom De Steupel überhaupt bebouwd zou mogen worden terwijl in de Stedenbouwkundige visie Reeuwijkse Hout 2009 De Steupel nog als onbebouwde groene geleidingszone was aangewezen.  

Het druist natuurlijk tegen ieders rechtsgevoel in dat een gemeente op deze manier weg kan komen. Pikant punt in de uitspraak is dat de Provinciale Verordening helemaal wordt weggevaagd. De rol van de Provincie bij ruimtelijke ordening is geheel aan het verdampen en daarmee ook een stukje natuurbescherming.

Ja, helaas. Deze uitspraak betekent het eind van onze mogelijkheden. We kunnen beter proberen te regelen dat de bouwactiviteiten de rust op De Steupel niet al te veel zullen verstoren. Het is niet anders.

Met vriendelijke groet

Tom"


3 januari 2018    Raad van State keurt bestemmingsplan helaas goed

Tot onze grote teleurstelling heeft de Raad van State alle argumenten van de stichting ter zijde geschoven en het plan van de gemeente goedgekeurd. Het prachtige open landschap langs De Steupel gaat verdwijnen! Na twee eerdere vernietigingen op 13 maart 2013 en 23 december 2015 slaagt de derde poging van de gemeente op 3 januari 2018 wel.

Ruim 8 jaar na de oprichting van de stichting is de procedure helaas geëindigd: het bestemmingsplan dat natuur en open landschap aan De Steupel inruimt voor 10 villa's is hiermee onherroepelijk geworden.

Zie hier voor de uitspraak van 3 januari 2018: Uitspraak-RvS-20180103-4791-1907807239-842.pdf 


9 november 2017

Vandaag heeft de zitting bij de Raad van State plaatsgevonden, onder grote belangstelling van belanghebbenden en donateurs van de stichting. De uitspraak wordt over circa 6 weken verwacht.


14 december 2016    Gemeente besluit tot 3e poging om De Steupel te bebouwen

Helaas heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan dat op 23 december 2015 door de Raad van State vernietigd is, opnieuw en vrijwel ongewijzigd goedgekeurd. Het is merkwaardig dat dit blijkbaar mag. Er rest voor de stichting geen andere mogelijkheid dan om voor een 3e keer naar de Raad van State te gaan en om opnieuw vernietiging te vragen.


5 december 2016    Gemeente wijst alternatieven af zonder goede motivatie

Wethouder Oskam meldt in een overleg met de stichting dat de alternatieve mogelijkheden die stichting heeft onderzocht "geen soelaas bieden". Op de vraag wat dit betekent antwoordt hij dat de alternatieven op grond liggen die niet geheel van de gemeente is. De opbrengsten zijn daarom voor de gemeente te laag. De stichting concludeert dat er geen argumenten van ruimtelijke aard genoemd worden en dat de alternatieven dus alleen om financiële redenen worden afgewezen. Teleurstellend. Ruimtelijk ordening zou om ruimte moeten gaan en niet slechts om geld.
Tevens kondigt wethouder Oskam aan dat het nieuwe bestemmingsplan op 14 december 2016 in de gemeenteraad ter goedkeuring wordt voorgelegd en dat er geen tervisielegging zal plaatsvinden van een (voor)ontwerp. Dit zou niet hoeven, omdat het bestemmingesplan vrijwel gelijk is aan het 2e, vernietigde plan.
De stichting is zeer verbaasd over dit gebrek aan inspraakmogelijkheden, maar kan de wethouder niet op andere gedachten brengen.


21 september 2016    Bestemming Groen voor bospercelen De Steupel

De gemeenteraad heeft een amendement aangenomen op het nieuwe bestemmingsplan Reeuwijkse Hout, waardoor de percelen aan de westzijde van De Steupel, tussen het recreatiepark en de woningen, de bestemming Groen krijgen. De stichting dankt de raadsleden en partijen die dit amentement hebben opgesteld en hebben gesteund. Behoud van deze natuurstroken is hiermee zeker gesteld. Nu nog de weidepercelen aan de oostzijde de bestemming groen geven!

 

18 september 2016    Stichting stelt groenbestemming voor op bospercelen

De gemeente werkt al enige tijd aan herziening van het bestemmingsplan Reeuwijkse Hout. Hieronder vallen ook de bospercelen die tussen het recreatiepark (de voormalige camping) en De Steupel liggen. Deze percelen hadden in het oude bestemmingsplan de bestemming Groen. In het nieuwe bestemmingsplan wilde de gemeente hiet Extensieve Dagrecreatie van maken. De stichting heeft er per brief voor gepleit dit niet te doen maar de oude bestemming te handhaven, zodat de natuur hier beschermd blijft.

 

15 september 2016    Stichting denkt mee met Groenalliantie over Reeuwijkse Hout

Bij de bijeenkomst van de Groenalliantie over de Reeuwijkse Hout op 15 september 2016 heeft de stichting diverse suggesties gedaan om tot kwaliteitsverbetering voor dit gebied te komen. Deze suggesties gingen uit van behoud en bescherming van de natuurwaarden en rust in het gebied grenzend aan De Steupel. De Groenalliantie heeft aangegeven de suggesties mee te zullen nemen in de uitwerking van de plannen.

 

16 maart 2016    Stichting spreekt in op commissievergadering

De stichting spreekt in tijdens de commissievergadering van 16 maart 2016 en stelt aan de commissie de vraag: "Waarom wilt u op De Steupel bouwen?" De motivatie die door de Raad van State is afgekeurd, was de motivatie van de gemeenteraad. Die is overgenomen door de provincie en vervolgens afgekeurd, dus het is de gemeentelijke motivatie die is afgekeurd. De "fout van de provincie", die het College meent te zien, is dus de fout van de gemeente zelf. De stichting zegt: Nu de Raad van State alle motieven van de gemeente ongeldig heeft bevonden, zijn er geen ruimtelijke motieven meer om De Steupel te bebouwen. Hoogstens zijn er financiële motieven, maar de wet zegt dat financiële motieven niet toegestaan zijn als motivatie voor een bestemmingsplan. De stichting doet een oproep aan de commissie om De Steupel open en groen te houden.


28 februari 2016    IJsvogels op De Steupel

De stichting heeft een nestkast laten plaatsen voor ijsvogels. Deze vogels zijn regelmatig gesignaleerd op De Steupel en volgens vogelexperts zijn de nestelmogelijkheden voor deze vogelsoort beperkt. Reden voor de stichting om de natuur een handje te helpen en een nestkast te laten plaatsen in het riet op de weilanden.


9 februari 2016    Gemeente kondigt 3e poging aan

Tot grote verbazing meldt het College in de commissievergadering van 9 februari 2016 dat de gemeente een derde poging gaat wagen om De Steupel te bebouwen. Het College is van mening dat de 2e vernietiging veroorzaakt is door een fout van provincie en dat door een wetswijziging de provinciale toestemming niet meer nodig is, dus dat een 3e poging vast wel zal slagen. De stichting is hierover zeer teleurgesteld en meent dat de lezing van het College onjuist is.


23 december 2015    Bestemmingsplan vernietigd!

Na diverse malen uitstel heeft de Raad van State vandaag haar uitspraak gepubliceerd: zij vernietigt het bestemmingsplan voor woningbouw op De Steupel. Daarmee worden de belangrijkste bezwaren van de Stichting erkend en wordt de gemeente voor de tweede keer teruggefloten door de Raad van State: in 2013 werdt het toemalige vrijwel identieke bestemmingsplan ook vernietigd. Nu gaat de uitspraak nog een stapje verder: ook de provinciale ontheffing wordt vernietigd. De twee belangrijkste motieven van de gemeente worden onderuit gehaald: er is met de bebouwing geen groot maatschappalijk belang gediend (de grond te gelde maken voldoet hier niet aan) en de redenering dat 10 villa's minder erg zijn dan zomerwoningen is ten onrechte gebruikt. Zie voor de volledige uitspraak de volgende link: https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=86183&summary_only=&q

 

20 augustus 2015    Stand van zaken rond bestemmingsplan De Steupel

Vandaag om 10.00 uur is de zitting bij de Raad van State. Een belangerijke dag voor de toekomst van het gebied rondom de Sloene en De Steupel. Wordt het een villawijk of blijft het natuur en open landschap? Wij hopen op een snel en wijs besluit van de Raad van State.

 

19 augustus 2015

Op maandag 17 augustus heeft de gemeente, naar wij aannemen per ongeluk, een gedeelte van het net ingezaaide bijenvriendelijke bloemenmengsel langs het Sloenepad  gemaaid. Hierdoor kan het bloemenmengsel, dat met veel moeite net leek aan te slaan, niet goed groeien.
Wij hebben de gemeente daarom verzocht hier niet meer te maaien, totdat de bloei verstreken is en de planten zaden hebben kunnen vormen. Zodat er vanaf de Sloenesluis tot aan de slagboom bij de Oudeweg een bloemrijk en bijenvriendelijk natuurpad kan ontstaan. Wij hopen dat de gemeente hieraan gehoor wil geven. Het per ongeluk gemaaide deel (foto rechts) ziet er heel wat droeviger uit dan het deel dat er gelukkig nog staat (foto links). Zo mooi was het op de rechterfoto vóór het maaien ook!

 

9 juni 2015: Stand van zaken rond bestemmingsplan De Steupel

Zittingsdatum 20 augustus om 10.00 uur! Op deze datum zal de Raad van State het beroep van de Stichting Natuurbehoud De Steupel tegen volbouwen van De Steupel behandelen. De zitting is openbaar, dus u kunt hierbij aanwezig zijn. De uitspraak wordt meestal 6 tot 12 weken na de zitting bekendgemaakt. Wij hopen dat de Raad van State, net als in 2013, het bestemmingsplan zal vernietigen en De Steupel als natuurgebied zal behouden!


25 mei 2015

Prachtige bermen in bloei!

1 mei 2015: Stand van zaken rond bestemmingsplan De Steupel

De Stichting Natuurbehoud De Steupel heeft beroep ingesteld bij de Raad van State tegen het besluit van de gemeenteraad van 16 juli 2014 om De Steupel vol te bouwen met 10 villa's. Momenteel is het wachten op een datum voor de zitting bij de Raad van State. Wij verwachten dat dit in de loop van 2015 zal plaatsvinden en dat de uitspraak eind 2015 zal volgen. Wij hopen dat de Raad van State, net als in 2013, het bestemmingsplan zal vernietigen en De Steupel als natuurgebied zal behouden!


20 april 2015

De schapen staan weer op De Steupel! Het voorjaar is nu echt begonnen! En in een week tijd de eerste bloemen. Met deze termperaturen gaat het snel!

    

14 april 2015

Op de Sloenedijk ligt al enkele jaren een tijdelijke bouwweg, die van het einde van De Steupel naar de Oudeweg loopt. De bouw van één van de woningen aan de Oudeweg waarvoor deze bouwweg aangelegd is, ligt al jaren stil. Eindelijk is besloten deze weg te verwijderen en hier een natuurlijk wandelpad aan te leggen.

Hoewel de breedte van het pad even schrikken was, is de Stichting blij met de aanleg van het natuurlijke wandelpad. Het past uitstekend in de doelstellingen van de Stichting, om de natuurwaarden rondom De Steupel en de Sloene te bevorderen. Momenteel is het pad nogal ongelijk en daarom hebben we bij de gemeente geïnformeerd of er nog een toplaag op komt, bijvoorbeeld van het materiaal dat ook op de paden rondom de voormalige camping ligt.


De brug over de Sloenesluis is ook weer teruggeplaatst. Na alle werkzaamheden van vorig jaar met de baggerpomp, ziet het einde van De Steupel er eindelijk weer fatsoenlijk uit. Nu maar hopen dat de ingezaaide veldbloemen snel gaan bloeien!


30 maart 2015

De winter is voorbij, het ontluikende voorjaar is aan veel planten en dieren al zichtbaar. Dit vereist ook weer actie van de stichting: Net als vorig jaar hebben we de gemeente verzocht om het maaien van de bermen rondom de plas De Sloene en aan De Steupel in te plannen nadat de bloei van de meeste planten heeft plaatsgevonden. Zo kunnen zij zaden vormen en volgend jaar met nog meer pracht bloeien! Wellicht wordt het dan zo mooi als op deze foto.

 

30 december 2014

Prachtige lichtval over de weilanden van De Steupel ...


6 oktober 2014

Vandaag heeft de stichting beroep ingesteld bij de Raad van State tegen het besluit van de gemeenteraad om het bestemmingsplan vast te stellen. De stichting vraagt de Raad van State het bestemmingsplan te vernietigen, net zoals dat op 13 maart 2013 ook al is gebeurd. De hoop van de stichting is gevestigd op de Raad van State, de enige instantie die de gemeente en de provincie nog tot de orde kan roepen. Alleen de Raad van State kan nog voorkomen dat De Steupel wordt volgebouwd en dat het open landschap en de natuurwaarden voor altijd worden vernietigd.

 

20 september 2014

De zeer gewaardeerde penningmeester Freek Hooykaas heeft aangegeven zijn functie te willen neerleggen vanwege verhuizing. Ria Korver is bereid gevonden hem op te volgen en is per 20 september 2014 penningmeester van de stichting geworden.

 

16 juli 2014

De gemeenteraad heeft vanavond helaas besloten door te willen gaan met het bebouwen van De Steupel en heeft het bestemmingsplan vastgesteld. Weliswaar heeft de gemeenteraad besloten de maximale bouwhoogte te verminderen met één meter, maar 10 villa's van 9,5 meter hoog vormen nog steeds een vernietiging van het open weidelandschap op deze locatie. Uit het verslag van de vergadering blijkt wederom dat de reden om aan De Steupel te willen bouwen voornamelijk het ophalen van geld is. De raadsleden maken zich er tijdens de vergadering vooral zorgen over of 9,5 meter bouwhoogte wel evenveel geld zal opbrenen als 10,5 meter. Het is teleurstellend om te constateren dat slechts enkele raadsleden het open landschap en de natuur willen behouden.


6 juli 2014

De alternatieve denkrichting die de stichting heeft voorgesteld is in twee varianten op bijgaande links te vinden. Hieronder staat eveneens de link naar de financiële analyse van de stichting, die aangeeft dat Funda 65% lager ligt dan de gemeentelijke raming van de netto inkomsten. De gemeente rekent zich rijk!

http://steupel.nl/data/documents/De-Steupel-Alternatief-Variant-A-20140523.pdf

http://steupel.nl/data/documents/De-Steupel-Alternatief-Variant-B-20140523.pdf

http://steupel.nl/data/documents/St-NDS-Bouwkavels-Bodegraven-Reeuwijk-20140523.pdf

 

2 juli 2014

Helaas heeft wethouder Oskam de stichting vandaag gemeld dat het College de plannen ongewijzigd wil voortzetten. De alternatieven van de stichting brengen volgens de wethouder te weinig geld op. Zie hiernaast één van de voorgestelde alternatieve denkrichtingen. Het feit dat dat de ruimtelijke effecten veel gunstiger zijn voor landschap en natuur speelt blijkbaar geen rol voor het College.

Hij reageert helaas ook niet op de financiële onderbouwing van de stichting. Die geeft aan dat de gemeentelijke cijfers veel te optimistisch zijn: de gemeente verwacht netto 3,7 miljoen inkomsten. De gemeente gaat uit van een opbrengst van € 544,- per m2. Het gemiddelde van alle vraagprijzen van kavels op Funda is slechts € 325,- per m2. Funda ligt dus 65% lager! 

 

27 mei 2014

Het college heeft bestemmingsplan De Steupel van de agenda van de raadsvergadering van 28 mei afgehaald en verplaatst naar 16 juli, omdat men tijd nodig heeft de alternatieve denkrichting van de stichting te bestuderen. Dit geeft hoop!

23 mei 2014

Vandaag heeft overleg plaatsgevonden tussen wethouder Oskam en het bestuur van de stichting. Dit is het gevolg van het besluit van de commissie Ruimte van 12 mei 2014, dat aangaf dat het college van B&W eerst met omwonenden zou moeten gaan praten voortdat de gemeenteraad een besluit over het nieuwe bestemmingsplan zou kunnen nemen. De stichting heeft een concrete denkrichting voorgelegd aan de wethouder in twee varianten, waarbij het open landschap niet zou worden aangetast. De stichting is blij dat dit overleg heeft plaatsgevonden en hoopt dat de gemeente de voorgestelde denkrichting samen met omwonenden wil uitwerken. Woensdag 28 mei staat dit op de agenda van de gemeenteraad.


6 mei 2014

De stichting heeft een verzoek ingediend bij de gemeente om de bermen rondom De Steupel en De Sloene pas te maaien na de bloei van de beplanting. Zo kunnen de planten eerst zaden vormen en zo volgend jaar nog weelderiger bloeien. Later maaien geeft ook meer beschutting voor de natuurlijke fauna en zo wordt de biodiversiteit bevorderd.


3 mei 2014

Een interssante informatie-bijeenkomst van het Hoogheemraadschap van Rijnland over de ijzerchloride-doseerinstallatie die onlangs aan het einde van De Steupel gebouwd is. Hiermee wordt deze stof gemengd in het water van De Sloene, om zo de waterkwaliteit te verbeteren. Een prachtig stukje techniek en zeer interessante uitleg van de bouwer en de beheerder.


19 maart 2014

"Blijven genieten van de ruimte!" Met twee ingezonden mededelingen in Kijk op Reeuwijk, Kijk op Bodegraven en Bodegraafs Nieuwsblad heeft de stichting aandacht gevraagd voor het openhouden van De Steupel. De publicaties op 6 februari en 12 maart hebben veel aandacht getrokken, zo vlak voor de verkiezingen!

http://steupel.nl/data/documents/Advertorial-6-feb-2014.pdf  

http://steupel.nl/data/documents/Advertorial-12-maart-2014.pdf 


13 februari 2014 

De stichting heeft haar bezwaarschrift (officiëel de zienswijze genaamd) tegen het Ontwerpbestemmingsplan De Steupel ingediend bij de gemeente. Het is een lijvig stuk geworden: 20 pagina's met daarin 88 argumenten om De Steupel niet te bebouwen.
U kunt de zienswijze openen met bijgaande link.

http://steupel.nl/data/documents/Zienswijze-obp-De-Steupel-2014.pdf


3 februari 2014

Op de informatie-avond over De Steupel is het rapport Natura De Steupel overnandigd aan wethouder Oskam. Hij zegde toe het te zullen lezen.

2 februari 2014

De stichting heeft het rapport Natura De Steupel opgesteld: een plan om de landschaps- en natuurwaarden van het gebied te versterken. Dit rapport biedt een alternatief voor het plan van de gemeente om het gebied te bebouwen met woningen. U kunt Natura De Steupel hieronder vinden.

http://steupel.nl/data/documents/Natura-De-Steupel-versie-2.0.pdf


22 december 2013

Stichting Natuurbehoud De Steupel is opgericht op 12 januari 2010. Aanleiding voor de oprichting waren de plannen van de gemeente Reeuwijk om het gebied tussen De Steupel en de plas Sloene te bebouwen.

De stichting heeft in eerste instantie met succes bezwaar gemaakt tegen deze plannen: op 13 maart 2013 heeft de Raad van State het bestemmingsplan om woningen te bouwen vernietigd.

Helaas heeft de gemeente Bodegraven-Reeuwijk besloten een nieuwe poging te wagen: op 19 december 2013 heeft zijn gemeld dat zij hetzelfde bestemmingsplan nogmaals in procedure gaat brengen. Op 9 januari 2014 start de tervisielegging. 

Stichting Natuurbehoud De Steupel gaat zich wederom inzetten om dit plan van tafel te krijgen. Met uw steun kunnen het open landschap, de grote natuurwaarden en het landelijk karakter van het gebied tussen De Steupel en de plas Sloene behouden blijven!